Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück

01.01.2020 Thánh Lễ Đầu Năm Tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Sầu Bi Bethen